Tasub teada

TEA OMA ÕIGUSI JA KOHUSTUSI

 • Enne taksosse sisenemist tutvuge taksoteenuste hinnakirjaga takso parempoolse tagaukse aknal. Hinnakiri asub ka takso armatuurlaual.
 • Taksoveo teenuse hinnad kehtestab vedaja. Piirhinnad puuduvad, st kõigil taksodel ei ole ühtne hinnakiri, mõned taksod on kallima, teised odavama hinnaga.
 • Taksosõidu eest tasub sõitja taksomeetri näidu järgi (taksojuhil on keelatud nõuda sõitjalt taksomeetri näidust kõrgemat sõidutasu). Eesti Vabariigis toimub arveldus eurodes.
 • Taksojuht on kohustatud andma taksoteenuse kasutajale taksomeetri printeril trükitud kviitungi (kindlasti küsige sõidu lõppedes taksojuhilt taksomeetri printeri väljatrükki).


Sõitja võib taksot saada:

 • ettetellimisega;
 • taksopeatusest;
 • väljaspool taksopeatust taksojuhile käega märku andes.

Sõitjal on õigus:

 • keelduda tellitud taksost, kui takso ei vasta tellimisel esitatud erinõuetele;
 • valida endale taksopeatusest sobiv takso;
 • saada taksojuhilt sõidu lõppedes printeril trükitud kviitungi. juhul kui kviitungit ei väljastata on sõitjal õigus arve tasumisest keelduda.

Taksopeatusest on õigus saada taksot väljaspool järjekorda:

 • alla 4-aastase lapsega isikul;
 • nähtavate puuetega inimesel või puuet tõendava dokumendi alusel;
 • õnnetusjuhtumi läbi kannatanul;
 • rasedal.

Tasumine takso kasutamise eest

 • Taksosõidu eest tasub sõitja taksomeetri näidu järgi.
 • Sõitja ei ole kohustatud arvet tasuma kui printeri tšekki ei väljastata või kui taksomeeter ja printer puuduvad. Taksojuhil on keelatud teenindada sõitjat rikkis taksomeetri või printeriga.
 • Sõitjal on kohustatud tasuma arve taksomeetri näidu järgi kui taksojuht väljastab talle printerikviitungi.
 • Väljapoole põhilist teeninduspiirkonda sõidu puhul on taksojuhil õigus nõuda sõitjalt osalist või täielikku ettemaksu, arvestades sõidu oletatavat pikkust. Ettemaksu kohta peab taksojuht andma sõitjale vormikohase kviitungi. Tasaarvestus takso kasutamise eest toimub taksomeetri näidu alusel sõidu lõpul.

Taksojuhil on õigus reisija teenindamisest keelduda, kui:

 • Sõitja on ilmsete joobetunnustega;
 • Sõitja on taksot määrivates riietes;
 • Sõitja keeldub ettemaksu tasumisest sõiduks väljapoole põhilist teeninduspiirkonda;
 • Sõitja käitumise tõttu või muudel asjaoludel võib oletada, et taksojuhi, tema vara või sõiduki turvalisus ei ole tagatud;
 • Sõitja soovib vedada keelatud pagasit või käsipagasit, mis sisaldavad keelatud pagasi loetelus olevaid aineid ja esemeid. Keelatud pagas on radioaktiivsed, lõhke-, mürk-, sööbe-, tuleohtlikud, lehkavad ja määrivad ained ning vastava pakendita ained ja esemed, samuti taksot määrivad või kahjustavad ained ja esemed;
 • Sõitjaid on rohkem, kui sõiduki registreerimistunnistuses ette nähtud istekohti;
 • Taksoplafooni valgustus ei ole sisse lülitatud, va takso seismisel taksopeatuses;
 • Sõitja poolt õigusrikkumise toimepanekul (sh avaliku korra rikkumine, sõidutasu maksmisest keeldumine) on taksojuhil õigus toimetada sõitja lähimasse politseiasutusse sõitja kulul.

 

 • Akende avamine ja raadio sisselülitamine võib toimuda ainult sõitja ja taksojuhi vastastikusel kokkuleppel.
 • Sõitja pagas või kaasasolevad esemed ei tohi kahjustada takso salongi või sõidukit, takistada pagasiruumi luugi sulgemist ega koormata taksot.
 • Sõitjal on keelatud kahjustada sõidukit või selle salongi sisemust, sinna paigaldatud tehnikat ning seadmeid. Tekitatud kahju on sõitja kohustatud hüvitama.
 • Sõitja peab käituma taksojuhiga viisakalt.
 • Sõitjal ja temaga kaasas olevatel lastel on keelatud sõidu ajal segada taksojuhti ja tõmmata tema tähelepanu kõrvale takso juhtimiselt.
 • Sõitja peab tagama, et temaga kaasasolevad lemmikloomad ei kujutaks ohtu sõidukis viibijatele ning ei kahjustaks või määriks sõiduki salongi.
 • Sõitjal ei ole taksos lubatud suitsetada.
 • Sõitjal on keelatud nõuda taksojuhilt liikluseeskirjade rikkumist.
 • Sõitjal on keelatud kahjustada sõidukit või salongi sisemust. Sõitja on kohustatud tekitatud kahju hüvitama.

 

   
Taksovaldkonnaga tegelevate ametnike kontaktid

Hinnad

HINNAD
Sõidualustuse tasu
4,80 €
Sõidukilomeetri hind
0,95 €
Ootetunni tasu 
20 €

Peretakso aktsepteerib sõidu eest tasumisel sularaha (Euro), kohalikke ja rahvusvaheliselt tunnustatud kaarte